REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.glosnapustyni.pl

obowiązujący od dnia 30.01.2023 r.

WSTĘP

Sklep internetowy sklep.glosnapustyni.pl jest prowadzony przez:

Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni
Biuro i adres do korespondencji: ul. Balicka 214; 30-198 Kraków
NIP:  677 236 80 45
Mail: sklep@glosnapustyni.pl
Tel. 530 884 545

SŁOWNICZEK:

Siedziba – sklep prowadzony w biurze Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni w Krakowie (30-198), przy ul. Balickiej 214.

Sklep Internetowy – sklep prowadzony przez Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni, dostępny pod domeną internetową sklep.glosnapustyni.pl.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni , w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument -osoba fizyczna dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

Strona produktowa – podstrona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat danego produktu.

Treści Cyfrowe – treści lub produkty w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni za pośrednictwem Strony glosnapustyni.pl na rzecz Klienta. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Produktach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż płyt CD, książek, innych podobnych produktów oraz Treści Cyfrowych.

3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania produktów Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Serwisu Przelewy24 – PayPro S.A. Przedmiotowe usługi świadczy PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887. Regulamin usług dostępny pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

8. W ramach Sklepu Internetowego produkty lub treści cyfrowe oferuje wyłącznie Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni, ul. Balicka 214, 30-198 Kraków, NIP 677-236-80-45. Osoby trzecie nie prowadzą sprzedaży produktów w ramach Sklepu Internetowego.

9. W odniesieniu do świadczonych usług korzystania ze Sklepu Internetowego (nie dotyczy sprzedaży produktów), akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraźnie żąda aby świadczenie Usług (korzystania z usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego) rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, a Klient przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług korzystania ze Sklepu Internetowego z chwilą jej pełnego wykonania przez Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni.

10. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni nie przyznaje określonej widoczności produktom ani nie nadaje określonej wagi wynikom wyszukiwania w wyszukiwarce produktów udostępnionej w ramach Sklepu Internetowego.

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: sklep@ glosnapustyni.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje informacje osobiste”).

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.

3. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego naruszy (lub będzie grozić naruszeniem) powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni na adres: sklep@glosnapustyni.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, wpisać ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

c) kliknąć przycisk "Przejdź do realizacji zamówienia";

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na jaki ma nastąpić dostawa produktu (w przypadku innego adresu wysyłki - uzupełnić dane adresowe do wysyłki) oraz adres rozliczeniowy;

e) pozostawienie ewentualnej informacji o potrzebie wystawienia faktury VAT w okienku komentarza do zamówienia (w przypadku jeśli Klient potrzebuje faktury VAT) – w innym przypadku wystawiany jest paragon fiskalny dołączany do zamówienia;

f) wybrać sposób dostawy (nie dotyczy Treści Cyfrowych) oraz płatności;

g) kliknąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”.

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru (nie dotyczy Treści Cyfrowych):

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub przesyłką pocztową);

b) do Siedziby – w przypadku wybrania opcji "odbiór w sklepie".

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej i prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży. Klient wyraża zgodę na przesłanie potwierdzenia zawarcia umowy drogą komunikacji elektronicznej w szczególności z wykorzystaniem wiadomości e-mail.

6. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub InPost, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej lub punktu odbioru InPost;

b) co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

7. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni), Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.

10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni), Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni może anulować zamówienie w całości.

11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (o zmianie statusu realizacji zamówienia Klient jest każdorazowo informowany drogą e-mailową). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się bezpośrednio z Siedzibą, e-mailowo: sklep@glosnapustyni.pl.

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich za pomocą korespondencji e-mailowej.

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską, InPost lub firmę kurierską (wysyłka za pobraniem) - gotówką. Ta opcja jest dostępna tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody ze strony Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni drogą e-mailową (nie jest widoczna na stronie Sklepu Internetowego). W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego;

2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub przez Serwis Przelewy24 (płatność z góry). Ta opcja jest dostępna po kontakcie drogą e-mailową i poinformowaniu o zamiarze realizacji takiej wysyłki oraz wcześniejszym skalkulowaniu kosztów wysyłki przez Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni oraz poinformowaniu Klienta o kosztach lub przez wybranie stosowniej opcji dostawy (Poczta Polska list priorytet EUROPA) dla wysyłki do Unii Europejskiej. Opłacenie zamówienia (zamówienie wraz z kosztami wysyłki) jest równoznaczne z akceptacją podanych kosztów wysyłki, sposobu wysyłki i regulaminu Sklepu Internetowego. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni płatności.

Konto do wpłat:

Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni
ul. Balicka 214; 30-198 Kraków

Bank Pekao SA,
nr: PL 70 1240 4533 1111 0010 4504 0897
BIC/SWIFT Pekao: PKOPPLPW

3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

4. W przypadku nieopłacenia prawidłowo złożonego zamówienia do 7 dni (dotyczy gównie płatności przelewem bankowym) i braku informacji telefonicznej lub mailowej ze strony klienta o możliwości opóźnienia płatności zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

5. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana po terminie 7 dni, Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub środki te zostaną zaliczone na poczet nowego zamówienia według wskazań klienta. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

6. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są Treści Cyfrowe (pliki mp3 lub ebooki) w całości lub części zamówienia, zamówienie uznaje się zrealizowane w momencie dokonania płatności za zamówienie.

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia, do chwili nadania zamówionych towarów wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze lub w przypadku Treści Cyfrowych czas od przyjęcia zamówienia do opłacenia zamówienia.

- Płatność „Przy odbiorze” – 1 dzień roboczy (w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia).
- Płatność Przelewy24 – 2-3 dni dzień roboczy od potwierdzenia transakcji.
- Płatność przelewem 2-3 dni robocze od wpłynięcia zapłaty na konto Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

4. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, niepełnego adresu dostawy lub nieodebrania przesyłki.

§ 9 Warunki reklamacji

1. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę jest niezgodny z umową: (i) w stosunku do Konsumentów na zasadach wskazanych w rozdziale 5a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (ii) a w stosunku do przedsiębiorców na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni.

2. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do siedziby Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni i opisem reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni za nabycie danego produktu.

§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się bezpośrednio z Siedzibą (e-mailowo: sklep@glosnapustyni.pl), nie dotyczy to Treści Cyfrowych.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego w ramach Załącznika nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:

a. dostarczania towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

b. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania (programu) komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. dostarczania Treści Cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni rozpoczęła świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni przekazała Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. Za spełnienie świadczenia rozumie się pobranie przez Klienta udostępnionych plików.

§ 11 Zwrot należności Klientom

1. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku (nie dotyczy Treści Cyfrowych):

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Siedzibie i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:

- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;

- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

5. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Siedzibie a zamówienie:

a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Siedzibie;

b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3.

6. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 12 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) pakiety promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) pakietu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje określony rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład pakietu.

2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

4. Pakiety promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.

5. W przypadku braku w magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu promocyjnego, Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.

6. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 13 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.

2. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO) przekujemy niniejszą informację realizując w szczególności obowiązek, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 214, 30-198 Kraków, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000414038, NIP: 6772368045, REGON: 122529230, zwana dalej: Administratorem. Możesz skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: +48 530 884 545 lub pisząc na adres e-mail: fundacja@glosnapusyni.pl  

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest powierzenie danych poprzez rejestrację w Sklepie internetowym i/lub zawarcie umowy sprzedaży z Administratorem, zwana dalej: Umową dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

5. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla działań podjętych przed zawarciem Umowy, realizacji Umowy i jej rozliczenia tj. w celu:

a) zawarcia i wykonania Umowy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

c) prowadzenia korespondencji, dochodzenia praw przysługujących Administratorowi. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

7. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem (dla celów statystycznych, czy podatkowych).

8. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy), a  także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pomocnicze, w celu wykonania Umowy, tj. firmy świadczące usługi hostingowe, księgowe, transportowe, kurierskie i podobne.

9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 14 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

14. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są zgodne z rzeczywistością.

§ 14 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji po złożeniu zamówienia lub w dowolnym terminie na stronie Sklepu Internetowego (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie w link zamieszczony na końcu otrzymanego Newslettera lub kontaktując się bezpośrednio z Chrześcijańską Fundacją Głos na Pustyni.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 10 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 z późn. zm.).

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Chrześcijańską Fundacją Głos na Pustyni rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni.

10. Chrześcijańska Fundacja Głos na Pustyni zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Chrześcijańską Fundację Głos na Pustyni, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.